SKEN

phoneBratislava, Vajnorská 127/A phone+421 907 60 60 60

Pokyny

 • Vstupom do priestorov našej haly MAX60 a registráciou sa na kiosku do databázy pred jazdou každý návštevník súhlasí a zaväzuje sa rešpektovať a dodržiavať tieto Prevádzkové a Bezpečnostné pokyny:

  Prevádzkové

 • Prítomnosť a jazda na vlastné nebezpečie.

 • Prísny zákaz vstupu na dráhu.

 • Zákaz jazdy pri požití a pri podozrení požitia hypnotizujúcich a omamných látok pred jazdou.
 •  
 • Do priestoru depa zákaz vstupu s potravinami, nápojmi, fľaškami, pohármi, alebo inými predmetmi.

 • Prevádzka neberie zodpovednosť za odložené osobné veci, hodnotné veci si môžete pred jazdou odložiť do zamykateľných skriniek u obsluhujuceho personálu.

 • Jazda maloletých do 15 rokov len v sprievode a so súhlasom zákonného, alebo písomne splnomocneného zástupcu.

 • Pri jazde je povinnosť používať hygienickú kuklu (možnosť zakúpiť pri bare) a ochrannú prilbu hlavy, ktorá musí byť zapnutá a ochranný priezor helmy musí byť uzavretý.

 • Zákaz jazdenia so žuvačkou, alebo iným predmetom v ústach-pri náraze možnosť udusenia, v nadrozmernom oblečení, veľké vetrovky, košele, šále, príliš dlhé vlasy musia byť zopnuté do menšieho rozmeru.

 • Doporučujeme vo vlastnom záujme odloženie kľúčov, mobilných telefónov a predmetov, ktoré môžu vypadnúť z vreciek.

 • Zákaz jazdy pre ľudí so zdravotnými problémami, ako aj skryté vnútorné, infekčné, kožné, s pooperačnými stavmi a  kardiakov.

  Bezpečnostné
 • Pri súčasnom brzdení a pridávaní sa motokára z bezpečnostného a technického dôvodu vypína!
 • Nastupovanie do motokár a vystupovanie z motokár sa prevádza výhradne v priestoroch depa za pokynov personálu.
 • Výjazd z depa a príjazd do depa riadi personál pomocou ovládacieho systému, semaforov alebo vlajok.

 • Počas jazdy zákaz púšťania volantu a mávania rukami, prípadne nohami, ktoré musia byť chodidlami len v priestore pedálov, najmä ľavé chodidlo musí byť stále v pohotovosti pre potrebu brzdenia.

 • Zvoľte takú rýchlosť, aby ste neohrozovali seba ani ostatných.

 • Brzdite vždy včas, nerozvážny spôsob jazdy môže byť príčinou havárie a úrazu. 

 • Pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi motokárami sa vystavujete zodpovednosti z možných následkov.
 •  
 • Pri jazde prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou.

 • Pri rotácii do protismeru použite spiatočku - menšie modré tlačítko na pravej strane kapotáže vedľa väčšieho červeného hlavného bezpečnostného vypínaču - použiť len v núdzi. 

 • V prípade poruchy/ havárie, zdvihnutím ruky privoláte/ upozorníte obslužný personál.

 • V prípade závažnej kolízie maršál spomalí, alebo úplne zastaví jazdu až do odstránenia kolízie, alebo poruchy, zákaz vystupovať z motokáry, môže dôjsť k ohrozeniu inou motokárou a následne k úrazu.

 • Oranžové majáky a semafor znamenajú koniec jazdy - po spomalení jazda len do depa.

 • Prevádzkovateľ neručí za spôsobené škody a újmu na zdraví spôsobenú sebe či druhým nedodržiavaním prevádzkových a bezpečnostných pokynov.

 • Pri nedodržiavaní bezpečnostných pokynov alebo pokynov obsluhy môžete byť z jazdy bez náhrady vylúčený.

 • Pri zlej zručnosti môže byť jazda z bezpečnostného dôvodu zmenená na nižší stupeň.

  V prípade havárie z dôvodu nedodržania týchto prevádzkových a bezpečnostných pokynov a poškodenia častí motokár, či iných zariadení účtujeme náhradu škody.

Vlajková signalizácia

             
            ŠACHOVNICOVÁ ZÁSTAVA ALEBO ORANŽOVÉ MAJÁKY

CIEĽ - KONIEC JAZDY (POSLEDNÉ KOLO DO BOXU)

         
               
               
               
           
      ČERVENÁ ZÁSTAVA

SPOMALENIE NA MINIMUM, PRÍJAZD DO BOXU

   
           
      MODRÁ ZÁSTAVA

RÝCHLEJŠÍ JAZDEC ZA VAMI, UMOŽNITE PREDBIEHANIE

   
           
      ŽLTÁ ZÁSTAVA ALEBO ORANŽOVÉ MAJÁKY
NEBEZPEČIE NA TRATI, SPOMAĽ A ZVÝŠ OPATRNOSŤ PRI JAZDE (MOŽNÁ PREKÁŽKA NA TRATI)
   
           
      ČIERNA ZÁSTAVA

VAROVANIE PRED VYLÚČENÍM Z JAZDY

   
           
        ČERVENO - ČIERNA ZÁSTAVA
VYLÚČENIE Z JAZDY, OKAMŽITÝ ODCHOD DO BOXOV BEZ ĎAĽŠÍCH NÁROKOV
     
           

 

 

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov.  

Prevádzkovateľ v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, spracúva osobne údaje zákazníkov. 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY predajcu a poskytovateľa služby:

MAX SLOVAKIA, spol. s r.o.Piata2, Bratislava 831 01

IČO 35734221

DIČ: 2020269350

Číslo účtu: IBAN:  SK23 0200 0000 0031 5408 6453

zapísaný v v registri: OR Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, vložka číslo: 16138/B

Kontaktné údaje:

tel: +421 907 60 60 60

mail: info@motokary.sk

Platné od 25.5.1918

Sme platcom DPH

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy a záujmu o kúpu uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru z ponuky internetovej stránky predávajúceho www.motokary.sk, alebo priamo na prevádzke.

1.2. Zobrazená kúpna cena za tovar zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky.

1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na jeho internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu služby.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

2.1. Návrh na objednávku zasiela kupujúci predávajúcemu v mailovej komunikácii, prípadne vo forme vyplněného  formulára, kde sú uvedené fakturačné údaje s ICO a DICO, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru a služby označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.

2.3. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky ( „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

2.5.Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a služby, to je k povinnosti platby, s čím pred odoslaním objednávky súhlasil.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán

3.1. Kupujúci je povinný:

- prevziať objednaný tovar a službu, - zaplatiť dohodnutú odplatu predávajúcemu,

- prekontrolovať neporušenosť resp. aj samotný tovar, alebo službu pri jeho preberaní,

- v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody

3.2. Predávajúci je povinný:

- dodať zákazníkovi tovar a službu v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene, - hneď po kúpe tovaru prípadne služby

3.3. Nezodpovedáme za:

- oneskorené dodanie faktúry zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- za odložené veci (zákazníci majú možnosť hodnotné veci zamknúť do skriniek a počas pobytu a jazdy v našej prevádzke mať kľúč od skrinky pri sebe, ktorý pri odchode musia bezodkladne vrátiť)

4. Dodacie a platobné podmienky

4.1. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať službu kupujúcemu bezodkladne v deň dohodnutého termínu.

4.2. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec, alebo službu v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec, alebo službu ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru, alebo služby aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve a navrhnúť iný termín.

4.4. Kupujúci je povinný prevziať tovar a službu v mieste, ktoré je predávajúcim na to určené – prevádzka motokárový areál MAX60, kupujúci je povinný prevziať tovar a službu v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho povereným zástupcom  a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“).

4.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar a službu prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a služby a prípadne podpísať protokol – predbežný účet o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní tovaru a služby. Tovar a služba sa považuje za dodaný a prevzatý kupujúcemu, okamihom uplynutia dojednaného časového rozsahu a podpísaním předběžného účtu.

4.6. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v časovom rozsahu alebo v prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy neprevezme tovar a službu ani v inom náhradním termíne ponúknutého od predávajuceho, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov.

4.7. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 4.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť prípadnú zálohu.

 

5. Kúpna cena

5.1. Všetky uvádzané ceny pri tovare a za ponúkané služby sú konečné vrátane 20 % DPH.

5.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby, alebo platobnou kartou v sídle predávajúceho, vložením na účet predávajúceho, bankovým prevodom.

5.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente vystavenia objednávky. 

6. Storno objednávky

6.1. Stornovať objednaný tovar a službu má zákazník právo do 3 dní pred termínom dodania a od vytvorenia objednávky bez storno poplatku na tovar a službu. Storno objednávky nám zašlite na adresu info@motokary.sk kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

 7. Odstúpenie od vybavenej objednávky

7.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy - objednávky zo závažneho dôvodu, nedostupnosti tovaru a služby, alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar a službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim, ak takáto záloha bola zaplatená.

7.2. Zákazník - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.3 Oznámenie o rozhodnutí pristúpiť k Odstúpeniu od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že dôjde ku odstúpeniu od zmluvy a následne prostredníctvom mailu na adresu info@motokary.sk

7.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, prípadne môže predajca uplatniť svoj nárok súdnou cestou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 8. Záverečné ustanovenia

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

8.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8.3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8.4  Alternatívny spôsob riešenia sporov

A- Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju   žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@motokary.sk 

B- Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

C -Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

A - ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

B - ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

1 -Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. 

2 - Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

II. Ochrana osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, skrátene GDPR), plným názvom Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), je nariadenie Európskej únie, ktorého cieľom je výrazné zvýšenie ochrany osobných údajov občanov. V Úradnom vestníku Európskej únie bolo vyhlásené 27. apríla 2016. Nariadenia, v schválenom znení, sú priamo účinné pre každý členský štát EÚ. V slovenskom právnom poriadku je nariadenie premietnuté aj do zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29. novembra 2017.[3] Zákon 18/2018 Z. z. je účinný na Slovensku rovnako ako GDPR od 25. mája 2018.

Ako prevádzkovateľ motokárového areálu plne rešpektujeme súkromie všetkých zákazníkov, avšak pre vybavenie každej objednávky a každej kúpy služby u nás sú potrebné niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne len na účely komunikácie so zákazníkom a následné spracovanie a vybavenie objednávky a zakupovanej našej služby.

Prevádzkovateľ MAX SLOVAKIA, spol. s r.o., týmto vyhlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou, alebo zadaním objednávky, nakladá v zmysle hore uvedeného Zákona.

Z uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytovať získané osobné údaje zákazníkov tretím stranám. Výnimkou je len poskytnutie nevyhnutných údajov externému dodávateľovi – sprostredkovateľovi.

Akékoľvek osobné údaje sú dôverné a nebudú inak zverejnené ani poskytnuté tretej osobe, s výnimkou sprostredkovateľa podľa zadaného mena a adresy. Vyplnením objednávkového alebo registračného formulára dávate súhlas na zhromažďovanie a archivovanie Vašich objednávok, alebo zadelenia do databázy, Predávajúceho môžete písomne požiadať, aby Vaše osobné údaje vymazal zo svojej databázy.

Potvrdením objednávky v mailovej podobe, vy ako dotknutá osoba (zákazník) súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov poskytnutých v potvrdenej objednávke podľa zákona Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a potvrdzujete, že ste si prečítali obchodné podmienky, porozumeli ste im a ste kvalifikovaná osoba urobiť rozhodnutie o poskytnutí osobných údajov prevádzkovateľovi.

V súlade so zákonom č. 22/2004 o obchode a  nariadenia  o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári a na webovom sídle. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je  prevádzkovateľ, oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie na účely spracúvania, ktoré sú popísané nižšie.

Osobné údaje možno spracúvať len spôsobom ustanoveným zákonom o ochrane osobných údajov a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb (zákazníkov), najmä k porušeniu ich práva na zachovanie ľudskej dôstojnosti alebo k iným neoprávneným zásahom do ich práva na ochranu súkromia. Prevádzkovateľ sa zaručuje spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu.

Účel spracúvania:

- registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov a vedenia ich jázd a za účelom ich zisku bonusových bodov v rámci zľavňovacieho programu.

- kamerový systém so záznamom, pre účel ochrany areálu, majetku spoločnosti a bezpečnosti zamestnancov a zákazníkov od vstupu do areálu po chodníku, parkovisko, hlavný vstup do prevádzky, vstup z parkoviska do prevádzky, vstup cez autobránu, vstup do administratývnej časti v zadnej časti prevádzky, barová časť pri pokladni s audiovideo kamerou, sedenie baru, pri nástupe do motokár, konferenčná miestnosť a samotná dráha  indooru a outdooru 21ks kamerami pre identifikácie kolíznej situácie na trati, s recikláciou 14 dní v zmysle zákonu.

- spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky,

- vystavenie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa,

- komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a dodaním tovaru a služby, prípadne s riešením reklamácie

- poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru a služby sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a e mailu a následné doručenie tovaru a služby,

- vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti, v prípade ak o vytvorenie účtu požiadala.

- evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Prevádzkovateľ sa zaručuje zabezpečiť identifikáciu dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelov spracúvania a zlikvidovať tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Prevádzkovateľ má celý areál zabespečený kamerovým systémom so záznamom s recikláciou 14 dní.

Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, nec meno, fakturačná adresa, adresa pre doručenie tovaru a služby, telefónny kontakt, dátum narodenia, email, prípadne titul dotknutej osoby (zákazníka)

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný spoločnosť informovať o ich zmene.

Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ je povinný získavať osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie.

Beriete na vedomie, že osobné údaje uvedené v registračnom formulári v registračnom kiosku budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s našou spoločnosťou ako sú dodávatelia cateringu,  spracovateľská spoločnosť  účtovnej agendy, IT správcovia databáz a pod.

Sprostredkovateľ:  spoločnosť ekonomickej agendy a vedenia podvojného účtovníctva, dodávatelia cateringových služieb, IT správca databázy, ID doklad – správca agendy vystavovania faktúr, dodávateľ náhradných dielov, dodávatelia tovaru, banka, platobný terminál.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov(nariadenie GDPR). Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, alebo e mailom od spoločnosti vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov spracúvaných spoločnosťou so sprievodným preukázaním jej hodnovernosti.

Účel, spôsob, právny základ a podmienky spracúvania a získavania osobných údajov:

- registrácia užívateľov, vedenie databázy registrovaných užívateľov,

- spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky,

- vystavenie daňového dokladu, faktúry a dodacieho listu v IS účtovnej agende prevádzkovateľa,

- vedenie a agenda zamestnancov, pracovné zmluvy a dohody prispôsobené na prevádzku motokárového areálu MAX 60,

- komunikácia s dotknutou osobou (zákazníkom) telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty v súvislosti s vybavením objednávky a doručením tovaru, prípadne s riešením reklamácie

- poskytnutie osobných údajov sprostredkovateľovi výlučne pre účely identifikácie dotknutých osôb (zákazníkov) pred odovzdaním tovaru sprostredkovateľom prostredníctvom telefonického kontaktu a následné doručenie tovaru

- vedenie používateľských účtov, ktoré obsahujú osobné údaje, ktoré môže dotknutá osoba (zákazník) aktualizovať alebo písomnou žiadosťou požiadať prevádzkovateľa o aktualizáciu osobných údajov, prípadne o likvidáciu osobných údajov v prípade, že účel spracúvania sa skončil, došlo k porušeniu zákona alebo ak je predmetom činnosti prevádzkovateľa priamy marketing. 

- evidencia a uchovávanie osobných údajov pre účely prípadných reklamácií

Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú  osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Prevádzkovateľ chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením v uzamknutej miestnosti, a heslom. Chráni ich pred poskytnutím alebo zverejnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Prevádzkovateľ získava osobné údaje výlučne na vymedzený alebo ustanovený účel a je neprípustné získavať osobné údaje pod zámienkou iného účelu spracúvania alebo inej činnosti. Prevádzkovateľ zabezpečil, aby sa spracúvali len také osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Prevádzkovateľ získava osobné údaje v informačnom systéme prostredníctvom počítača úplne automatizovanými prostriedkami na základe registrácie zákazníka pri objednávaní tovaru, so súhlasom dotknutej osoby.

Označením políčka „Súhlasím“ v Registračnom formulári na kiosku v našej prevádzke MAX60 na Vajnorskej 127/A a v súlade s Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov(nariadenie GDPR) udeľujete spoločnosti svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v Registračnom formulári ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu.

Svoj súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať.

Podľa uvedeného zákona a v spojitosti s § 23 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon OOU) sa prevádzkovateľ motokárového areálu MAX 60 zaväzuje, že na písomné, prianie zákazníka, vymaže jeho osobné údaje v zmysle zákonudo 30 dníz jeho databázy.

Písomnú žiadosť správne vyplnenú so všetkými osobnými údajmi pošlite na našu adresu doporučene a s overeným podpisom.

Je možné odovzdať žiadosť o odvolanie súhlasu aj osobne na našej prevádzke pri preukázaní totožnosti s porovnaním s údajmi, ktoré  ste uviedli do našej databázy. V tomto prípade budú vaše údaje vymazané z databázy ihneď.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami, jedná sa o trestný čin, ktorý  podlieha pod trestný zákon s nahlacovacou povinnosťou predajcu orgánu činnom v trestnom konaní – polícii.

Iným subjektom osobné údaje prevádzkovateľ neposkytuje a ani nezverejňuje.

Orgán dozoru:

Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom.

Kamerový systém je prevádzkovaný spoločnosťou MAX SLOVAKIA, spol. s r.o.,ICO 35734221  (ďalej len ako „spoločnosť“) s cieľom ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v  Nariadení[1] alebo Zákone[2] o ochrane osobných údajov. Našim cieľom je účinná ochrana vašich osobných údajov a transparentný postup pri poskytovaní informácií.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ako prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov[3].

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané v zmysle zákonu a v súlade s pravidlami zálohovania. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

V súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov spoločnosť  ako prevádzkovateľ, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.  Vaše osobné údaje spracúvame na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 Nariadenia.  Prostredníctvom monitorovania kamerovým systémom sú vaše osobné údaje spracúvané na účel ochrany majetku, zdravia a bezpečnosti osôb pohybujúcich sa v priestoroch spoločnosti na základe zákonných podmienok, uvedených v čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, na základe oprávneného záujmu spoločnosti (prevádzkovateľa). Oprávnený záujem spoločnosti spočíva najmä v ochrane bezpečnosti a zdravia klientov a ochrane majetku spoločnosti.

  Vaše osobné údaje/ kamerový záznam budú spracúvané po dobu 3 dní od ich vyhotovenia; po uplynutí tejto lehoty spoločnosť záznamy s odbornou starostlivosťou zlikviduje, okrem záznamov využitých na preukazovanie právnych nárokov. Záznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a spoločnosť ich bude spracúvať pod dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie a 1 rok po ukončení účelu spracúvania.

Zodpovedná osoba

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Marta Dobrotová

Mail: info@motokary.sk

Telefón: 0907 60 60 60

Vaše práva podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup 

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo  namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.   V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. 

[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[2] Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

[3] Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Otváracie hodiny:

Pondelok-Štvrtok 11.00 - 23.00

                 Piatok 11.00 - 01.00

                  Sobota 10.00 - 01.00

                  Nedeľa 10.00 - 22.00

 • ☎ - v prípade záujmu skupiny od 6 osôb je možné čas predĺžiť​

Súbory cookie používame na správne fungovanie našej stránky, prispôsobenie obsahu a reklám návštevníkovi stránky, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu návštevnosti. Informácie o používaní našej stránky tiež zdieľame so sociálnymi médiami, reklamnými a analytickými partnermi. Viac o cookies.

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu webové stránky používať na zefektívnenie používateľskej skúsenosti.
Zákon uvádza, že na Vašom zariadení môžeme ukladať súbory cookie, ak sú pre prevádzku týchto stránok nevyhnutné. Pre všetky ostatné typy súborov cookie potrebujeme vaše povolenie.
Táto stránka používa rôzne typy súborov cookie. Niektoré súbory cookie sú umiestnené službami tretích strán, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach.
Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Pravidlách ochrany osobných údajov. Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.motokary.sk